Каталог

     ВАШАР у пограничју источне и југоисточне Србије / приредили Драгољуб Б. Ђорђевић, Драган Тодоровић, Дејан Крстић. - Нови Сад : Прометеј ; Ниш : Машински факултет, 2014 (Нови Сад : Прометеј). - XXIV, 356 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Библиотека Пограничје ; књ. 4)

Тираж 300. - Стр. VII-XXIV: Предговор / Милош Марјановић. - О приређивачима: стр. [357]. - О писцима: стр. [359-361]. - Библиографија уз сваки рад. - Summaries. - Регистар.
ISBN 978-86-515-0898-4 (Прометеј; брош.)
ISBN 978-86-6055-046-2 (МФН)
394.6(497.11)(082) 

       ВЛАСИНА и Крајиште : насеља, порекло становништва, обичаји / приредио Борисав Челиковић. - Београд : Службени гласник : САНУ, 2016 (Београд : Гласник). - 1298 стр., 3 пресавијена листа с геогр. картама : илустр. ; 24 cm. - (Библиотека Корени : српске земље, насеља, порекло становништва, обичаји ; књ. 27)

ISBN 978-86-519-1984-1 (karton)
908(497.11 Vlasina)
908(497.11 Krajište)ГЕОРГИЈЕВ, Елизабета, 1975-
        Анализа стања образовне мреже у прекограничном региону / Елизабета Георгијев. - Димитровград : Народна библиотека "Детко Петров" : Национални савет бугарске националне мањине, 2014 (Крупац : Smart press). - 118 стр. : граф. прикази ; 30 cm

ISBN 978-86-84145-44-6 (НБДП; брош.)
37.014.53:323.153(497.11-11)
376.74-054.57(=163.2)(497.11-11)

373.3/.4(=163.2)(497.11-11)
ЈАНЕВ, Богослав И., 1928-
      Босилегратчани во Македонија / Богослав Јанев. - Скопје : Здружение на граѓани "Босилеградско", 2006 (Куманово : Графотекс). - 430 стр. : илустр. ; 23 cm

Тираж 250. – Слика и белешка о аутору: стр. 421-422. - Библиографија: стр. 414.
ISBN 9989-57-472-3
929(497.7) 
МИЛАНОВ, Горан, 1984-
        Насеља општине Босилеград : географско-демографска истраживања / Горан Миланов. - 1. изд. - Босилеград : Народна библиотека "Христо Ботeв", 2016 (Ниш : Copy Shop AM). - 1464 стр. : илустр. ; 30 cm

Ауторова слика. - Тираж 100. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 1459-1463.

ISBN 978-86-919617-0-1 (картон)
911.37(497.11)
314.1(497.11) 
 НИКОЛИЋ, Риста Т., 1877-1917    
        Крајиште и Власина : антропогеографска проучавања / Риста Т. Николић. - [Београд : Српска краљевска академија, 1912]. - 679 стр., XXXII + 2 пресавиј. геогр. карте : илустр. ; 24 cm

Регистар.

911.3
         СЕЛО у пограничју источне и југоистичне Србије : [зборник радова од водећег националног значаја] / приредили Драгољуб Б. Јовановић, Ђура Стевановић и Драган Тодоровић. - Београд : Завод за проучавање села : Службени гласник, 2012 (Београд : Службени гласник). - 453 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Библиотека Пограничје ; књ. 1)

"Зборник од водећег националног значаја припремљен је у оквиру пројекта 'Одрживост идентитета Срба и националних мањина у пограничним областима источне и југоисточне Србије' који се изводи на Универзитету у Нишу - Машински факултет [...]" --> стр. 4. - Тираж 300. - Стр. 9-11: Погранично село: рак-рана српске државе / Драгољуб Б. Ђорђевић, Ђура Стевановић, Драган Тодоровић. - Напомене уз текст. - Библиографија уз сваки рад.
ISBN 978-86-87067-11-0 (Завод за проучавање села; брош.)
ISBN 978-86-519-1213-2 (СГ ; брош.)
316.334.55(497.11-11)(082)

        СТАРИЈИ људи у пограничју источне и југоисточне Србије / приредиле Лела Милошевић Радуловић, Јасмина Петровић, Ивана Илић Крстић. - Београд : Службени гласник ; Ниш : Машински факултет, 2013 (Београд : Гласник). - 345 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Библиотека Пограничје ; књ. 2)

"Зборник од водећег националног значаја припремљен је у оквиру пројекта 179013 'Одрживост идентитета Срба и националних мањина у пограничним општинама источне и југоисточне Србије' који се изводи на Универзитету у Нишу - Машински факултет ... " --> прелим. стр. - Тираж 300. - Стр. 9-16: Старији људи у пограничју источне и југоисточне Србије : предговор / Милош Немањић. - О приређивачима: стр. 349. - О писцима: стр. 343-345. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија уз сваки рад. - Регистар.
ISBN 978-86-519-1697-0 (СГ; брош.)
ISBN 978-86-6055-040-0 (МФ)
316.66-053.9(497.11)(082)


ТРИФУНОСКИ, Јован Ф., 1914-1997
        Горња Пчиња / Јован Ф. Трифуноски ; уредник Душан Недељковић. - Београд : Научно дело, 1964 (Београд : Србоштампа). - 248 стр., [4] стр. с таблама (фотогр.), [1] пресавијен лист с геогр. картом : илустр. ; 24 cm. - (Српски етнографски зборник / Српска академија наука и уметности, Одељење друштвених наука ; књ. 77. [Одељење 1, Насеља и порекло становништва ; књ. 38)

На спор. насл. стр.: Gornja Pčinja. - Библиографија: стр. 211-222. - Résumé. - Регистар.
(Брош.)
911.3(497.11+497.7 Gornja Pčinja) 

ХРИСТОВ, Славчо А., 1923-
        Мој родни Босилеградски крај некад и сада : Гложје : сећања и истраживања / Славчо А. Христов. - 1. изд. - Карловац : аутор, у сопственој режији, 2006 ([б.м. : б.и.]). - 130 стр. : илустр. ; 30 cm

Ауторова слика. - Библиографија: стр. 122.

911.37(497.11) 
ДИМИТРОВ, Тодор Георгиев
        Босилеградският край 1878-1912 - български учреждения и личности / Тодор Димитров. - [София : Макед. науч. инст.], 2000 (Кюстендил : ИС +). - 146 стр. ; 21 cm

ISBN 954-8187-49-3
908(497.22-31)(035)
352.071(497.22-22)(091)(035) 
ДИМИТРОВ, Тодор Георгиев
        Босилеградският край в сръбската експанзия към българските земи до 1920 г. / Тодор Димитров. - Кюстендил : Фонд. Пауталия, 1996. - 71 стр. : с табл., ил. ; 20 cm

Напомене и библиографске референце уз текст.

949.72.052 
ДЖОНЕВ, Ангел Симеонов, 1971-
        Погромът в Босилеградско 15-16 май 1917 г. / Ангел Джонев ; [фотогр. Йордан Захариев]. - Кюстендил [т.е.] В. Търново : Фабер, 2016. - 92 стр. : с факс., цв. ил., к. ; 21 cm

ISBN 978-619-00-0444-8 
ДРАГАНОВА, Славка Тодорова
        Кюстендилски регион 1864-1919 : Етнодемогр. и социалноикон. изследване / Славка Драганова ; Отг. ред. Виржиния Паскалева. - София : Акад. изд. Марин Дринов, 1996. - 266 стр. : табл. ; 20 cm

ISBN 954-430-425-8

949.72.04
ЗАХАРИЕВ, Йордан, 1877-1965
        Каменица : Географско и етнографско изучаване / Йордан Захариев. - София : БАН, 1935 (София : Придворна печ.). - VIII, 458 стр. : с ил. ; 37 cm. - (Сборник за народни умотворения и народопис, ISSN 0205-2679 ; Кн. 40)

Напомене и библиографске референце уз текст.

908(497.2-22) 
ЗАХАРИЕВ, Йордан, 1877-1965
        Кюстендилското крайще / Йордан Захариев. - [Фототип. изд.]. - Кюстендил : Иван Сапунджиев ЕООД, 2001 ([Кюстендил : Руниверс]). - XV, 653 стр. : с к., табл., сх., 37 л. ил. ; 24 cm

Регистар. - Фототип. изд. књ. из 1918, изд. БАН у сер. Сборник за народни умотворения ; књ. 32. - Офс. изд.
- - Кюстендилско краище : Карта. - М. 1:100 000. - 1 л. сгънат : 28X30 cm

ISBN 954-9971-22-8 908(497.22-31)
39(497.22-31) 
 КАЦАРОВА-Папа, Гергана Станиславова, 1974-
        Местните имена в Босилеградско : принос към историческото езикознание на Западните покрайнини / Гергана Кацарова-Папа ; [отг. ред. Мария Ангелова-Атанасова]. - В. Търново : Астарта, 2013. - 270 стр. : с портр., к. ; 25 cm

Изд. Великотрноњског унив. "Св. св. Кирил и Методиј". Центар за буг. ономастику "Проф. Николај Ковачев". - Библиографија: стр. 261-264.

ISBN 978-954-350-154-0
808.67-311(497.11-31)
 МИЛАНОВ, Горан, 1984-
        Община Босилеград : географско-краеведски изследвания / Горан Миланов. - 1. изд. - Босилеград : Народна библиотека "Христо Ботeв", 2012 (Враня : ДАС Систем). – 125 стр. : илустр. ; 21 cm

- Тираж 300. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 123-124.

911.37(497.11)
МЛАДЕНОВ, Александър Йовчев, 1936-
        Босилеградска гимназия 1941-2001 / Авт.[-състав.] Александър Йовчев Младенов. - Благоевград : Унив. изд. Неофит Рилски, 2005. - 175 стр. : илустр. ; 29 cm
Садржи и Списак генерација ученика 1941-2001 год. ; Директори Гимназије у Босилеграду ; Они су били њени ученици ; Успомене из Гимназије ; Радили у Гимназији у Босилеграду од 1941. до 2001. год. - Офс. изд.

ISBN 954-680-377-4
373.5(497.11=867)(091)(092) 
 МЛАДЕНОВ, Александър Йовчев, 1936-
        Долна Любата : кратка история, родословия, бит, обичаи и традиции / Александър Йовчев Младенов. - 1. изд. - Ниш : Свен, 2011 (Ниш : Свен). - 435 стр. : фотогр. ; 24 cm

Ауторова слика. - Тираж 300. - Речник: стр. 387-416. - Регистри.

ISBN 978-86-7746-317-5 (брош.)
908(497.2 Доња Љубата)
 МЛАДЕНОВ, Александър Йовчев, 1936-
        Златен поток от Църноок : народни гатанки от Босилеградско / Александър Йовчев Младенов. - Кюстендил : [Юлия Илиева-94], 2009. - 80 стр. ; 21 cm

Библиографија: стр.76-77

ISBN 978-954-9360-32-5
886.7-845
 МЛАДЕНОВ, Александър Йовчев, 1936-
        Народни просветители от Босилеградско краище : 1833-2003 : малка енциклопедия / Александър Йовчев Младенов. - 1. изд. - Босилеград : Матица на Българите в Сърбия ; Ниш : Свен, 2004 (Ниш : Свен). - 305 стр. : фотогр. ; 31 cm

Тираж 1.000. - Библиографија: стр. 286. - Регистар.

ISBN 86-7746-011-X (Свен; картон)
371.12:929(497.11)"1833/2003"
ПОПОВ, Жеко Борисов, 1942-2016
        Кюстендилски окръг : Икономика, партии и борби 1878-1918 / Жеко Попов. - Кюстендил : Ист. музей Акад. Й. Иванов, 1992. - 170 стр. ; 20 cm

ISBN 954-8191-04-0
949.72.05+908(497.22-31) 
 СТОЯНОВ, Александър, 1933-
      Геология на Босилеградско / Александър Стоянов. – [Скопје] : А.Стојанов, 2012. – 68 стр. : илустр. ; 24 cm

Бележка за автора: стр. 61. – Abstract. – Библиографија: стр. 63-67

ISBN 978-9989-57-850-2
55(497.1)
 СТОЯНОВ, Александър, 1933-
        Село Горно Тлъмино : махала Киселица / Александър Стоянов. – Крива Паланка : [б. и.], 2004. - 27 стр. ; 30 cm
Янев, Богослав И., 1928-
      В полите на ЦЪрноок : вълчи вой вместо звънливи хлопотари / Богослав Илиев Янев. - Куманово : Б. Илиев Янев, 2015 (Куманово : Графотекс). - 274 стр. : илустр. ; 24 cm

ISBN 978-608-65863-0-0
908(497.2) 


 ЧОЛЕВА-Димитрова, Анна Мария
        Селищни имена от Югозападна България : Изследване ; Речник / Анна М. Чолева-Димитрова. - София : Pensoft, 2002 ([София : Унив. изд. Св. Климент Охридски]). - 216 с. ; 24 см

Изд. на БАН. Инст. за бълг. ез. - Библиогр. с. 197-210 ; Рез на англ., нем. ез. - Офс. изд.

ISBN 954-642-168-5 : Без сведение за цена
808.67-311(497.2-14)
808.67-311(497.2-14)(038.1)
ЙОВЧЕВ, Иван С.
        Върхове на Краище : [Краеведски материали] / Иван Йовчев, Стойо Асенов. - [София : Изд. авт.], 1992. - 268 с. : илустр., табл., портр. ; 22 см

Пълното име на втория авт. е Стойо Асенов Христов. - Съдържа и биогр. данни за изявени хора от Кюстендилския край

ISBN 954-799-034-9 : Без сведение за цена
908(497.2-31)
 ПЕТРОВ, Методи Рангелов
        Националноосвободителното движение в Западните покрайнини (1919-1934) / Методи Петров. - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 1995. - 200 с. : с портр., ил., факс. ; 24 см

Офс. изд.

ISBN 954-430-359-6 : Без сведение за цена
949.72.053.1
323.1(497.1=867)(091)
ИРЕЧЕК, Константин Йосиф
        История на българите / Константин Йосиф Иречек ; Прев. А. Диамандиев, И. Раев ; Под ред. на В. Н. Златарски. - София : Страшимир Славчев, [1929] (София : Право). - XVI, 462 с. ; 25 см

Библиогр. с. 428-436. - Безпл. премия на абонатите на Бълг. истор. библ. Г. II

949.72 
        DEFINITIVNI rezultati popisa stanovništva od 31 marta 1931 godine. Knj. 3, Prisutno stanovništvo po pismenosti i starosti = Résultats définitifs du recensement de la population du 31 mars 1931. Liv. 3, Population de fait par le degré d'instruction et l'age. - Beograd : Opšta državna statistika = Statistique générale d'etat, 1938 (Beograd : Državna štamparija = Imprimerie nationale). - VII, 133 str. : tabele ; 28 cm

Uporedo srp. tekst i franc. prevod. - Predgovor / R. Andrejka: str. III.
312.98(497.1)"1931" 
ИРЕЧЕК, Константин Йосиф
        Княжество България : Негова повърхнина, природа, население, духовна култура, управление и новейша история : Ч. 1-2 / Константин Йосиф Иречек. - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1899. - 25 см

Съдържа:
Ч. 1: Българска държава / Прев. Ек. Каравелова. - VI, 432 с., 1 к.
Ч. 2: Пътувания по България / Прев. от чеш. Стоян Аргиров. - ХVIII, 5, 943 с. : с ил., 1 к.
949.72.051
308(497.2) 

 ШКОРПИЛ, Херменегилд Вацлав
        География и статистика на Княжество България : За долните и горните кл. на гимназиите и въобще за всички, които искат да се запознаят с отечеството си / Херменегилд Вацлав Шкорпил, Карел Вацлав Шкорпил. - 2. прераб. изд. - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1892. - 8, 248 с. ; 25 см

1. изд. 1889. - Библиогр. с. 3

372.891(075.2)
914.972(075.3)
БУЛАТОВИЋ, Александар, 1973-
        Врање : културна стратиграфија праисторијских локалитета у Врањској регији / Александар Булатовић ; [превод Ана Васић = translated by Ana Vasić ; илустрације Александар Булатовић = illustrations Aleksandar Bulatović]. - Београд : Археолошки институт ; Врање : Народни музеј = Belgrade : Archaeological institute ; Vranje : National museum, 2007 (Врање : Врањске). - 321 стр. : илустр. ; 28 cm. - (Археолошка грађа Србије / [Археолошки институт] ; 3)

На спор. насл. стр.: Vranje : cultural stratigraphy of prehistoric sites in the Vranje region. - Упоредо срп. текст и енгл. превод. - Тираж 1.000. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 303-321.
ISBN 978-86-80093-65-9
903"634/638"(497.11)(083.82) 
 ИРЕЧЕК, Константин Йосиф
        Български дневник : T. 1 - 2 / Константин Иречек ; Прев. от чеш. ръкоп. Ст. Аргиров ; Встъп. студия Илчо Иванов Димитров ; Предг., бел. Елена Боянова Стателова ; [С предг. от Ст. Аргиров]. - 2. фототип. изд. - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 1995. - 24 см. - (Минало и личности)
1. изд. 1930-1932 на изд. Хр. Г. Данов - Пловдив, София. - Офс. изд.
(Подв.) : Без сведение за цена
ISBN 954-430-374-X (т. 1)
ISBN 954-430-375-8 (т. 2)
Съдържа:
Т. 1: 1879-1881. - 64, XXXII, 548 с. : с портр., 2 л. портр., факс. - Съдържа и Живот и дейност на К. Иречек
T. 2: 1881-1884. - [2], 616 с. : с портр. - Показалец на имена и неща
949.72.051.1(093)
СУБАШИЋ, Бојана, 1981-
        Културно богатство региона Јужне и Источне Србије / Бојана Субашић, Маријана Миланков, Мануела Граф. - Београд : Завод за проучавање културног развитка, 2012 (Београд : Цицеро принт). - 169 стр. : илустр,, табеле ; 30 cm

Тираж 12. - Напомене и библиографске референце уз текст.

ISBN 978-86-81529-47-8 (брош.)
338.48-6:7/8(497.11 
ĐURIĆ, Ljubodrag
        Sećanja na ljude i događaje / Ljubodrag Đurić. - Beograd : Rad, 1989 (Beograd : "Slobodan Jović"). - 507 str., [44] str. s tablama : ilustr. ; 22 cm. - (Biblioteka Svedočanstva)

Tiraž 12.000. - Recenzija Vladimira Dedijera: str. 478-479. - Recenzija Mihaila Markovića: str. 480-485. - Recenzija Sredoja Uroševića: str. 486-489. - Str. 489-492: Umesto pogovora: Jedan čovek u vrtlogu istorije / Ljubomir Kljakić. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Registar.

ISBN 86-09-00186-5 (karton sa omotom)
929:32 Ђурић Љ. 
ЈОВАНОВИЋ, Владимир
        Србија и Бугарска : 1886-1896 / Владимир Јовановић ; уредник Тибор Живковић. - Београд : Историјски институт : Службени гласник, 2002 (Београд : Службени гласник). - 180 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Посебна издања / Историјски институт, Београд ; књ. 37)

На спор. насл. стр.: Serbia and Bulgaria. - "Ова књига представља допуњену верзију маг. рада ... одбрањеног на Филозоф. фак. у Београду 1997. године ... " --> пред. - Тираж 500. - Summary. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 169-174. - Регистри.

ISBN 86-7743-026-1

327(497.11:497.2)"1886/1896"
СЛУЖБЕНИ гласник (Београд)
        Корени : насеља, порекло становништва и обичаји српских земаља / Службени гласник. - Београд : Службени гласник, 2012 (Београд : Гласник). - 31 стр. : илустр. ; 23 cm

(Брош.)
017.42(497.11)"2012" 

        ИЗВЕСТИЯ на Исторически музей - Кюстендил = Proceedings of the Museum of History Kyustendil. - 1 (1989)- . - Кюстендил : Исторически музей, 1989-

ISSN 0861-4342
93/99 
РАКИЋ, Хранислав
        Наш крај : Јужноморавски регион : приручник из познавања природе и друштва за III разред основне школе / Хранислав Ракић, Миодраг Павићевић. - [1. изд.]. - Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 1983 (Београд : Београдски издавачко-графички завод). - 62 стр. : илустр. ; 24 cm.

Тираж 10000.

372.83/.85(075.2) 
 КОЛЕВ, Николай Иванов
        Българска етнография (етнология) : Учебник / Николай Колев. - [5.] доп. изд. - [В. Търново] : Gaberoff ; София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2000 (В. Търново : Абагар АД). - 288 с. ; 24 см

1. изд. 1973-1974 в 2 ч. на Великотърновски унив. Св. св. Кирил и Методий ; В кн. означено 6. доп. изд. - Библиогр. с. 262-279 ; Рез. на рус., англ., нем., фр. ез. - Офс. изд.

ISBN 954-9607-18-6 (Gaberoff - В. Търново)
ISBN 954-430-701-X (Акад. изд. Проф. М. Дринов. Подв.) : 10 лв
39(497.2)(075.8)

ЦВЕТАНОВ, Момчил
        Българските планини / Момчил Цветанов. - Ст. Загора : Domino, 2013 (Пловдив : Жанет-45). - 295 с. : с цв. ил., к. ; 24 см. - (Travel pages : guide)

Библиогр.: с. 294
ISBN 978-954-651-249-9 : 12 лв.
914.972(234.423)(036)
796.51(234.423)(036) 
СПАСОВ, Васко, 1960-
        Културни ценности и природни дадености на община Горни Милановац / Васко Спасов. - Горњи Милановац : Доситей, 2011 (Горњи Милановац : Доситей). - 89 стр. : илустр. ; 21 cm

Превод дела: Културне вредности и природне стварности у општини Горњи Милановац. - Тираж 500. - Бележка за автора: стр. 93. - Библиографија: стр. 88-89.

ISBN 978-86-7644-065-8
338.48-6:7/8(497.11) 
СТОЈНЕВ, Љубомир
    Кривопаланечко во борба со ерозијата : XX-ти век / Љубомир Стојнев. - Крива Паланка : ЗГ Регионална агенција за развој, 2014 (Струмица : Графосервис). - 79 стр. : илустр. ; 21 см

Тираж 500. - Слика и белешка за авторот: стр. 77-79. - Библиографија: стр. 73-75 [18 единици]
ISBN 978-608-65651-0-7
551.053(497.722)"19" 
СТОЈАНОВИЋ, Најдан
        Десет година од НАТО агресије на Сурдулицу / Најдан Стојановић. - Сурдулица : Нацкос, 2009. - 66 стр. : илустр. ; 21 цм. - (Едиција СВЕДОЧЕЊА ; књ. 1)

341.322.5(497.1)

341.321

КОСТОВ, Симеон
        ВЬлшебната феја : разкази / Симеон Костов. - Ниш : Братство, 1989 (Ниш : Просвета). - 97 стр. ; 20 цм. - (Библиотека Изгрев ; 39)

886.7(497.1)-32 
ХЕРОДОТ, 484-425 пре н. е.
        Херодотова историја. [Књ.] 1 / превео са старогрчког Милан Арсенић. - 2. изд. - Нови Сад : Матица српска, 1988 (Нови Сад : Будућност). - 486 стр. ; 21 cm. - (Античка књижевност)

Тираж 15.000. - Коментари: стр. 355-483. - С а д р ж а ј: I Клија (7-110); II Еутерпа (111-196); III Талија (197-273); IV Мелпомена (274-353). Коментари (355-483).

ISBN 86-363-0036-3 (пласт. са омотом)
ISBN 86-363-0030-4 (за издавачку целину)
94(38) 
 ХЕРОДОТ, 484-425 пре н. е.
        Херодотова историја. [Књ.] 2 / превео са старогрчког Милан Арсенић. - 2. изд. - Нови Сад : Матица српска, 1988 (Нови Сад : Будућност). - 446 стр. ; 21 cm. - (Античка књижевност)

Тираж 15.000. - Коментари: стр. 345-403. - Стр. 435-444: О Херодоту и његовој историји / Милан Арсенић. - Регистар имена: стр. 405-433. - С а д р ж а ј: V Терпсихора (7-61); VI Ерато (62-120); VII Полимнија (121-223); VIII Уранија (224-284); IX Калиопа (285-341). Коментари (345-403); Регистар имена (405-433). О Херодоту и његовој историји / Милан Арсенић (435-444).

ISBN 86-363-0037-1 (пласт. са омотом)
ISBN 86-363-0030-4 (за издавачку целину)
94(38)

   ТУРСКИ документи за историјата на македонскиот народ = Documents turcs sur l`histoire du peuple Macedonien. Т. 5, кн. 1, 2, Опширни пописни дефтери од XVI век за Ќустендилскиот санџак / превод, редакција и коментар Методија Соколоски = traduction, rédaction et commentaire Metodija Sokoloski ; [состав на регистрите Мане Маневски]. - Скопје : Архив на Македонија = Skopje : Les Archives de Macedoine, 1980-1983 (Скопје : Универзитетска печатница "Кирил и Методиј"). - 2 св. (829; 615 стр.) ; 26 см. - (Документи за историјата на македонскиот народ = Documents sur l`histoire du peuple macedonien)

Вовед и на фр. јазик. - Тираж 1000. - Регистри

949.717.05"15"(093.2)
ИЛИЕВ, Николай
       Селища, църкви и манастири в Западните покрайнини / Николай Илиев ; Георги Спасов. - София : ИК "България, 2012. - 160 стр.

ISBN: 9789548425124 
ЗЛАТАНОВ, Стефан Бойчев
        Босилеградските преселници в Козлодуй / Стефан Златанов, Николай Пачев, Гергина Станчева. - [Враца] : ИК Майобо, 2002 ([Враца : Алпико БГ принт]). - 520 с. : с портр., факс., ил. ; 21 см

За местоизд. означено Козлодуй. - Офс. изд.

ISBN 954-9627-16-0 (Подв.) : Без сведение за цена
908(497.21-21)
929.52(497.21-21) 
РОТАР, Немања, 1972-
        Сутрадан после детињства : књига о Мики Антићу, нежности, птицама и одрастању / Немања Ротар. - 2. изд. - Београд : Архипелаг, 2015 (Нови Сад : Артпринт медиа). - 137 стр. : фотогр. ; 22 cm. - (Библиотека Живот и литература)

Слике М. Антића. - Тираж 1.000. - О писцу: стр. 137.
ISBN 978-86-523-0143-0 (картон)
821.163.41-31 
СТАМЕНОВ, Асен С.
    Носталгија / Асен С. Стаменов. - Прилеп : Друштво за наука и уметност, 2012. - 59 стр. ; 21 см
  
 РУСКОВ, Владимир
        Цариброд, Западните покрайнини и по на запад : Оттегляне на българщината през "Силва магна булгарика" или тъмнината, която изяжда : По документи от архивите на МВР и други малко популярни източници / Владимир Русков. - София : Тангра ТанНакРа ИК, 2007 (София : ПК Д. Благоев ООД). - 408 с. : с к. ; 20 см. - (Библиотека Българска вечност ; 65)

Съдържа и Книга, която лекува помрачаването на историческата памет / Пламен Павлов. - Изд. е по проект Българите и другите, кн. първа - Българи и сърби. - Офс. изд

ISBN 978-954-378-013-6 : 12 лв
949.72
908(497.11-21)
323.1(497.11=867)(091)

БЪЛГАРИТЕ от Западните покрайнини (1878-1975) / Състав., предг. Елена Бугарчева, Людмила Зидарова ; Ред. кол. Диана Вачева и др. - София : Глав. управл. на арх. при Минист. съвет, 2005 ([София] : Унив. изд. Св. Климент Охридски). - 776 с. : с табл. ; 24 см. - (Архивите говорят ; 35)

Други ред.: Е. Димитрова, Т. Димитров, Е. Дамянова, Д. П. Иванчева. - Изд. на Нац. дарителски фонд 13 века България. - Офс. изд. - Именен показалец, геогр. показалец

ISBN 954-9800-45-8 (Подв.) : Без сведение за цена
949.72.05(093.2)
949.72.06(093.2)
323.1(497.1=867) 
БОСИЛЕГРАД : јуче, данас, сутра
   ТУРСКИ документи за историјата на македонскиот народ. Т. 5, кн. 5, Опширен пописен дефтер за ќустендилскиот санџак од 1570 година / превод, редакција и коментар Александар Стојановски ; [ликовно-графички уредник Нико П. Този]. - Скопје : Архив на Македонија : Матица македонска, 1995 (Куманово : Просвета). - 398 стр. ; 24 см. - (Едиција Истражувања)

На наспор. насл. стр.: Documents turcs sur l'histoire du peuple macedonien. T. 5, vol. 5, le grand registre de recensement du Sandjak de Kjustendil de 1570 / traduction, rédaction et commentaire Aleksandar Stojanovski. - Тираж 1000. - Фусноти кон текстот. - Регистри
ISBN 9989-48-015-X (ед.)
ISBN 9989-48-055-9 (кн. 5)
949.717.05"1570"(093.2) 
ТРЪНСКИ край : Принос към изучаване на Западните бълг. краища : Сборник / Уредн. Радослав Тодоров. - София : Трънско-знеполско култ.-просв. и благотвор. д-во Руй, 1940 (София : Одеон). - 610 с. : с ил., 1 л. : к. ; 37 см
  
MIHAJLOVIĆ, Branislav A., 1936-
        Власина и Власинци / Бранислав А. Михајловић. - 2. изд. - Сурдулица : Удружење Стара Сурдулица, 2003 (Ниш : СВЕН). - 293 стр. : фотогр. ; 21 cm

Ауторова слика. - Из лексике говора Власинаца: стр. 260-282. - Белешка о писцу: стр. [295-296].

908(497.11 Vlasina)
821.163.41-94 
        САВЕТОВАЊЕ о перспективи привредног развоја народног одбора општине Босилеграда : (одржано на Власини 25. октобра 1959. године). - Босилеград : [б. и.], 1961. - 64 стр. ; 20 cm
(Брош.)

338.26(497.11 Босилеград) 
ИСТОРИЯТА на Рилци : 13. пехотен рилски полк в войните за обединение на българския народ 1912-1913.г. и 1915-1918.г. - Кюстендил : Издание на 13. пех. рил. дружина в Кюстендил, 1931 г. - 158 с.
ИШИРКОВ, Анастас Тодоров
        Западните краища на българската земя / А. Иширков. - [2. фототип. изд.]. - София : Сибия, 1996. - CXXX, 94 с. ; 20 см. - (Библиотека Вечни книги на България)

1. изд. 1915 изд. на Придворна печ. - Текст и на англ., нем., итал., фр., среднобълг., сръб. ез. - Библиогр. под линия. - Офс. изд.
949.72.032.24
949.72.033 
ЧАНКOВ, Жечо Илиев
        Географски речник на България, Македония, Добруджа и Поморавия / Жечо Илиев Чанkoв. - София, 1918 (София : Държ. печ.). - 334 с. ; 18 см 
 ПАВЛИЦА, Бранко
        Ugovor između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Makedonije o protezanju i opisu državne granice / Branko Pavlica. - Beleške. - Apstrakt. - Summary

У: Tokovi istorije. - ISSN 0354-6497. - Br. 1/2 (2004), str. 91-115.

341.222(497.1:497.7)"2001"
ТАСИЋ, Дмитар, 1973-
        Присаједињење Цариброда и Босиљграда Краљевини СХС 1920. / Дмитар Тасић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Апстракт ; Summary

У: Tokovi istorije. - ISSN 0354-6497. - Бр. 3 (2007), стр. 121-131.
355.455(497.1)"1920"(093.2)
341.223.12(497.1)"1920"(093.2)
327(497.1:497.2)"1920"(093.2)
БЪЛГАРИЯ. Конституция (1911)
        Алманах на българската конституция : по случай създаване Третото бълг. царство ; учреждаване и прегледи на Конституцията : нейния произход и изменения. - Пловдив : Петър Г. Бакалов, 1911 (Пловдив : Търг. печ.). - XII, 954, VII с., CXCII : портр. ; 25 см + 1 л.: к. 
ИВАНОВ, Йордан, 1872-1947
        Северна Македония : Ист. издирвания / Йордан Иванов. - София : Хр. Олчев, 1906. - VII, 420 с. : с ил., 2 л. : к. ; 25 см 

----------------------------------------------------------------------------------------


ТРАЈКОВИЋ, Александар
        Дубоке бразде : Врањски округ у НОБ 1941-1945 : (збирка фотографија) / Александар Трајковић, Добривоје Јовановић. - Београд : Слобода, 1977. - 293 стр. : фотографије ; 24 цм


Посебна издања. - Библиографија: стр. 293.       СУРДУЛИЦА у НОБ : сећања учесника. Књ. 1 / носилац рада на књизи Јован Манасијевић. - Сурдулица : Општински одбор СУБНОР, 1986 (Врање : Нова Југославија). - 489 стр. : фотогр. ; 24 cm

Тираж 3.000.
(Пласт.)
94(497.11 Surdulica)"1941/1945"
821.163.41-94(082.2)      АРХИВИ у Србији. 2 / главни и одговорни уредник Радевић М. Милорад. - Београд : Архив Србије [итд.], 2000. - 313 стр. ; 24 cm

(Пласт.)

930.25(497.11)

      КЊИГА о Мацурама : генетичко-историјска студија / Дејан Вујанић ... [и др.]. - Београд : Друштво српских родословаца "Порекло", 2014 (Београд : Но-Качи). - 254 стр. : илустр. ; 23 cm. - (Генетика и родословље / Друштво српских родословаца "Порекло" ; књ. 1)

Тираж 1.000. - Стр. 11-13: Осврт на књигу о Мацурама / Живко Бјелановић. - Прилози: стр. 217-243. - Белешка о ауторима: стр. [255]. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 244-254.

ISBN 978-86-89993-00-4 (брош.)
929.52MACURE

94(=163.41)
       ЕТНОЛОГИЈА и генетика : прелиминарна мултидисциплинарна истраживања порекла Срба и становништва Србије / Ивица Тодоровић ... [и др.] ; [превод резимеа са српског на енглески Павле Павловић и Марко Богдановић]. - Београд : Друштво српских родословаца Порекло : Етнографски институт САНУ, 2015 (Земун : Невен). - 222 стр. : табеле ; 24 cm

На спор. насл. стр.: Ethnology and Genetics. - Тираж 500. - Радне биографије аутора: стр. [219]-222. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. [187]-211. - Summary.
ISBN 978-86-89993-01-1 (ДСРП; брош.)

94(497.11)


ЧОЛЕЕВ, Иван
     Математическа география и картография. - София, 1996 г.DOBRIVOJEVIĆ, Ivana, 1975-
        Selo i grad : transformacija agrarnog društva Srbije : 1945-1955 / Ivana Dobrivojević. - Beograd : Institut za savremenu istoriju, 2013 (M-graf : Trstenik). - 538 str. ; 25 cm. - (Biblioteka Studije i monografije / Institut za savremenu istoriju)

Autorkina slika. - Str. [539]: Beleška o autoru. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 503-535. - Registar.
ISBN 978-86-7403-180-3 (karton)
321.74(497.11)"1945/1955"
330.341(497.11)"1945/1955"

94(497.11)"1945/1955"
MILOVANOVIĆ, Kosta
        Дневник Косте Миловановића Пећанца : од 1916. до 1918. године / приредила Божица Младеновић. - Београд : Историјски институт САНУ, 1998 (Краљево : Слово). - 198 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Грађа / Историјски институт Српске академије наука и уметности ; књ. 34) (Извори за историју српског народа у XIX и XX веку ; књ. 1)

На спор. насл. стр. : Diary of Kosta Milovanović Pećanac. - Тираж 1000. - Предговор: стр. 5-14. - Регистри.

ISBN 86-7743-013-X
355(497.11):929 Milovanović K.
821.163.41-94